asean summit

10 Feb

อาเซียนซัมมิท

ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน 2552 (Association of Southeast Asian Nations) ครั้งที่ 14 หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า อาเซียนซัมมิท (Asean Summit) ที่ ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2552

ด้วยประเทศใดบ้าง

1. บรูไนดารุสซาลาม
2. ราชอาณาจักรกัมพูชา
3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5. สหพันธรัฐมาเลเซีย
6. สหภาพพม่า
7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
8. สาธารณรัฐสิงคโปร์
9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
10.ราชอาณาจักรไทย

ภูมิภาคอาเซียนนั้น ประกอบด้วยประชากรประมาณ 567 ล้านคน มีพื้นที่โดยรวม 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร

ความเป็นมาของอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(Association of Southeast Asian Nations)

การจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน
ได้รับการจัดตั้งขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย์ ในกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร
ประเทศสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ส่วนประเทศอื่นๆ ต่อมาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ดังนี้
บรูไน ดารุสซาลามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในวันที่ 8 มกราคม 2527
เวียดนามได้เข้าร่วมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538
ลาวและพม่าเข้าร่วมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540
กัมพูชาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542

หัวข้อหลักของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 คือ  “กฏบัตรอาเซียน”   โดยมีจุดประสงค์ให้เกิดความร่วมมือในกฎบัตรอาเซียน เพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนอาเซียน

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
กฎบัตรอาเซียนเป็นความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกที่กำหนดกรอบโครงสร้างองค์กร เป้าหมาย หลักการ และกลไกที่สำคัญต่างๆ ของอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. มุ่งสู่การสร้างชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
การประชุมในครั้งนี้จะวางรากฐานในการไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยทำให้

อาเซียนทำงานอิงกฎกติกามากขึ้น และมีองค์กรต่างๆ ภายใต้กฎบัตร เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็ง อาเซียนจะเป็นองค์กรที่มีกติกาของการดำเนินงานอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันกลไกการทำงานในหน้าที่ใหม่ของอาเซียน
2. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภูมิภาค
เพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ ภัยคุกคามของโลก ได้อย่างทันท่วงทีและเป็นรูปธรรม  เป็นการสร้าง

ความเข้มแข็ง ด้านความมั่นคงของมนุษย์ ในชุมชนอาเซียน ทำให้ประชาชนสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และการบริหารจัดการเรื่องภัยพิบัติต่างๆ และการรับมือปัญหาเศรษฐกิจของโลก
3. การเพิ่มบทบาทในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอาเซียน
เสริมสร้างความพยายามในการสร้างชุมชนอาเซียน สนับสนุนให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางในการ

วิวัฒนาการโครงสร้างของภูมิภาค เป็นกลจักรสำคัญของการเติบโตในเศรษฐกิจโลกต่อไป โดยการเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียมและเอกลักษณ์ประจำชาติของแต่ละประเทศ ไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน ระงับความแตกต่างหรือข้อพิพาทโดยสันติวิธี

โครงสร้างองค์การของอาเซียน
องค์กรสูงสุดของอาเซียน คือ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนหรือที่ประชุมของประมุขหรือหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Summit) โดยจะมีที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ (ASEAN Ministerial Meeting) และที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers’ Meeting) เป็นองค์กรระดับรอง และอาจมีที่ประชุมระดับรัฐมนตรีด้านอื่นๆ ด้วย การประชุมระดับผู้นำและรัฐมนตรีถือเป็นองค์กรระดับนโยบายชั้นสูง รองลงมาจะเป็นที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส หรือระดับปลัดกระทรวง (Senior Officials’ Meeting-SOM) ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายของที่ประชุมระดับผู้นำและระดับรัฐมนตรี ส่วนที่ประชุมคณะกรรมการประจำอาเซียน (ASEAN Standing Committee-ASC) ซึ่งประกอบด้วยอธิบดีกรมอาเซียนของประเทศสมาชิก จะทำหน้าที่กำหนดแนวทาง และเร่งรัด

การดำเนินการตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและที่ประชุมระดับรัฐมนตรี รวมทั้งให้ความเห็นชอบโครงการความร่วมมือด้านต่างๆ ภายในอาเซียนและระหว่างอาเซียน กับประเทศคู่เจรจา ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการอาเซียน ทั้งนี้ อาเซียนจะตัดสินใจในเรื่องใดๆ โดยใช้ฉันทามติ

สัญลักษณ์ของอาเซียน 

– รูปรวงข้าวสีเหลือง 10 มัด หมายถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศมารวมกัน เพื่อแสดงความเป็นมิตรภาพและน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
-ขอบแดงสีขาวและน้ำเงิน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกภาพ
-ตัวอักษรคำว่า “asean” สีน้ำเงินอยู่ใต้ภาพ อันแสดงถึง ความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกัน

เพื่อความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน
-สีทั้งหมดที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียนเป็นสีสำคัญที่ปรากฏในธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพ และความมั่นคง สีแดงหมายถึง ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีเหลือง หมายถึง ความเจริญ

รุ่งเรือง

เพลงประจำอาเซียน

เพลง “ASEAN Anthem (The ASEAN Way)” ประพันธ์โดย นายกิตติคุณ สดประเสริฐ

นายสำเภา ไตรอุดม และนางพยอม วลัยพัชรา จากประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะเลิศเพลงประจำอาเซียน

ขอให้คนไทยเป็นเจ้าภาพที่ดี ร่วมกันต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆ เพื่อเป็นภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทย เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย ทำให้เกิดความประทับใจของผู้มาเยือน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: